Nieuws

UWV vergroot transparantie over aanvraag deskundigenoordeel

Werkgevers krijgen meer inzicht in door zieke werknemers aangevraagde deskundigenoordelen bij UWV. Dit is het resultaat van een aanpassing in de werkwijze van de uitkeringsinstelling. Werkgever en werknemer krijgen voortaan een kopie van elkaars aanvraag toegestuurd. Zo hebben de partijen meer inzicht in het gegeven dat er een aanvraag is gedaan en waar die op is gericht.

Werknemers die het niet eens zijn met een voorstel of voorschrift van hun werkgever over de re-integratie, kunnen bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Deze instantie kan in een aantal specifieke situaties een oordeel geven. De uitspraak is niet bindend, maar weegt in de praktijk wel zwaar als een van beide partijen vervolgens naar de rechter stapt. Ook neemt UWV het oordeel mee bij beoordeling van de re-integratie-inspanningen als het tot een WIA-aanvraag komt. In afwachting van het oordeel van UWV ligt de re-integratie vaak min of meer stil.

Betere mogelijkheden om te reageren
Vervelend voor werkgevers was dat het tot nu toe lang niet altijd duidelijk was of een werknemer daadwerkelijk een oordeel aan UWV had gevraagd en zo ja, waarover precies. De nieuwe werkwijze brengt hier verandering in. De uitkeringsinstantie stuurt nu het aanvraagformulier en de bijlagen die de werknemer heeft ingestuurd door naar de werkgever. Hierbij geldt de gebruikelijke uitzondering voor medische stukken: die krijgt de werkgever niet. Andersom ontvangt de werknemer ook een kopie wanneer de werkgever een deskundigenoordeel aanvraagt. Het is de bedoeling dat beide partijen zo beter kunnen reageren op het standpunt dat de ander heeft ingenomen.

De meeste aanvragen komen van werkgevers op zoek naar zekerheid
In de praktijk vragen werkgevers veel vaker een deskundigenoordeel aan dan werknemers, zo blijkt uit een analyse over deskundigenoordelen die UWV onlangs publiceerde. Hierin staan diverse interessante gegevens bevat over het gebruik van deze voorziening: ·

  • Een ruime meerderheid (73%) van de aanvragen is afkomstig van werkgevers. Zij vragen UWV vooral of de eigen re-integratie-inspanningen voldoende zijn. Werknemers vragen vooral oordelen aan over arbeids(on)geschiktheid en passende arbeid. De partijen vragen ongeveer even vaak om een oordeel over de inspanningen van de werknemer.
  • Veel aanvragen voor deskundigenoordelen vinden plaats na ongeveer een jaar ziekte. Met name werkgevers checken dan of UWV hun motieven kan onderschrijven om nog geen re-integratie in te zetten of om geen traject richting nieuwe werkgever te starten. Na een deskundigenoordeel volgt later vaak ook een WIA-aanvraag (58%), vooral als de vraag was of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoen (76%).
  • Vindt UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever bij het deskundigenoordeel voldoende, dan is de kans op een loonsanctie klein maar niet nihil (5%). Na een voldoende als tussenstand gaat het soms dus later in het traject alsnog mis. Bij een tussentijdse onvoldoende is het risico van een loonsanctie beduidend groter, maar niet onafwendbaar (21%). Vaak zijn de tekortkomingen nog tijdig te herstellen.


terug