Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een inventarisatie van alle risico’s op het gebied van arbobeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) en vervolgens bepalen hoe belangrijk ieder aandachtspunt is. Daarbij ligt de focus op knelpunten die verbeterd moeten worden, maar is er ook aandacht voor de punten die goed geregeld zijn. Zo helpen wij u met het verkrijgen van inzicht in alle risico’s, voorzien van een passend advies. Op basis van de aandachtspunten kan een plan van aanpak worden opgesteld met daarin hoe ieder aandachtspunt wordt aangepakt, wie daar verantwoordelijk voor is en wanneer de aanpak gereed moet zijn.


Waarom een RI&E?

Een RI&E is uitgangspunt voor het arbobeleid dat een werkgever moet voeren. Met goede arbeidsomstandigheden voorkomt men arbeidsgerelateerd verzuim en ongevallen. Mocht er op het werk iets gebeuren ten gevolge van slechte arbeidsomstandigheden, dan kan dat leiden tot een aansprakelijkheidsstelling. Wanneer een up-to-date RI&E ontbreekt, staat de werkgever niet sterk.


Veel verzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat er een up-to-date RI&E moet zijn. Tenslotte: het hebben van een up-to-date RI&E is al sinds 1994 een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer deze ontbreekt kan I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een boete opleggen. 


Activiteiten bij de uitvoer van een RI&E

Iedere RI&E is maatwerk, maar globaal zijn de volgende stappen te onderscheiden:

 • Voorbereiding (maken afspraken, toesturen vragenlijst over arbobeleid)
 • Gesprek met arboverantwoordelijke
 • Gesprekken met medewerkers (op de werkvloer of in een groepsinterview) en/of vragenlijstonderzoek
 • Rondgang
 • Rapportage (zowel in word, pdf als webbased in RIEactie)
 • Beoordelen van het door werkgever opgestelde plan van aanpak

Uw plan van aanpak managen: RIEactie: Wij rapporteren niet alleen op papier (word, pdf) maar ook webbased in de managementtool RIEactie. Met RIEactie kan uw organisatie het plan van Aanpak digitaal invullen, bijhouden en beheren. Medewerkers kunnen via de mail worden aangesproken op de te nemen acties. Tevens houden wij als uw adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden inzicht en kunnen wij u ook na de uitvoering van de RI&E goed begeleiden en adviseren over het Plan van Aanpak en het actueel houden van de RI&E. 


Activiteiten bij een toetsing van een RI&E

Iedere toetsing van een RI&E is maatwerk, maar globaal zijn de volgende stappen te
onderscheiden:

 • Voorbereiding en analyse: de RI&E wordt inclusief ingevuld plan van aanpak opgestuurd en doorgenomen door de uitvoerend adviseur.
 • Bezoek organisatie: Tijdens een bezoek aan de organisatie wordt gesproken met de uitvoerder van de RI&E. Er wordt tevens een toetsende rondgang gehouden op het bedrijf.
 • Rapportage: De adviseur stelt een toetsingsverslag op. Resultaat van de toetsing kan zijn: afkeuring, goedkeuring of goedkeuring onder voorbehoud. In de meeste gevallen betreft het een goedkeuring onder voorbehoud. In ons toetsingsverslag benoemen wij dan zaken die nog toegevoegd moeten worden aan de RI&E om tot een volledige RI&E te komen. Naar onze mening ligt daar onze toegevoegde waarde. De rapportage hoeft daarna niet nogmaals aan ons te worden aangeboden. 

Beoordeling RI&E Arbeidsmiddelen 

Veilig werken is in de praktijk vooral werken met veilige en goedgekeurde arbeidsmiddelen. Arbeidsmiddelen zijn machines, gereedschappen en installaties die worden gebruikt bij het verrichten van werk. Het gebruik van machines, gereedschappen en installaties mag geen risico’s opleveren voor de gebruiker en zijn omgeving. Voor veilig werken is veilig gedrag net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van arbeidsmiddelen en regelmatig onderhoud en keuring - vaak verplicht - verhogen de veiligheid. Daar zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor. In de RI&E Arbeidsmiddelen worden gevaren omtrent het werken met arbeidsmiddelen geïnventariseerd, wordt het arbeidsrisico bepaald en worden maatregelen voorgesteld om het risico te verminderen. 


Activiteiten

De volgende stappen zijn te onderscheiden:

 • Tijdens de bedrijfsbezoeken zal een veiligheidskundige de aanwezige arbeidsmiddelen beoordelen, conform wet en regelgeving t.a.v. machineveiligheid (de Machinerichtlijn, de Richtlijn Arbeidsmiddelen en NEN-EN-ISO 12100:2010);
 • Tijdens de uitvoering van het onderzoek is het van belang dat aanwezige veiligheidsvoorzieningen getest kunnen worden;
 • Er zal een gesprek plaatsvinden met de “arboverantwoordelijke” m.b.t. incidenten en ongevallen met arbeidsmiddelen;
 • Met de “verantwoordelijke voor technische zaken” zal een gesprek plaatsvinden welke gericht zal zijn op de technische dossiers, keuring en onderhoud, ontwerp en modificaties;
 • Met de “personeelsverantwoordelijke” zal een interview worden gehouden t.a.v. voorlichting, onderricht en instructie;
 • Medewerkers op de werkvloer zullen kort worden geïnterviewd t.a.v. gebruik en gedrag van arbeidsmiddelen.
 • Rapportage van bevindingen.